Map from Pisstouri bay to Kouklia

Pisstouri bay to Kouklia

 

 

Map from Pissouri bay to Hambis Printmaking Museum at Platanisteia

Pissouri bay to Platanisteia

 

Map from Hambis Printmaking Museum at Platanisteia to Kouklia (ancient site of Palaepaphos)

Platanisteia to Kouklia

 

Map from Vassilias Nikoklis inn to Kouklia (ancient site of Palaepaphos)

nikoklia kouklia

 

Map from Paphos to Kouklia (ancient site of Palaepaphos)

paphos kouklia